Leverings- en uitvoeringsvoorwaarden Onderhoudsbedrijf Patrick de Roode

Deze leverings- en uitvoeringsvoorwaarden zijn geldig vanaf 1-10-2011. Hiermee komen alle voorafgaande voorwaarden te vervallen.

Artikel 1: Definities.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Leverancier: Onderhoudsbedrijf Patrick de Roode.
- Opdrachtgever: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 2 Algemeen.
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Onderhoudsbedrijf Patrick de Roode, hierna te noemen: "Leverancier" en een wederpartij, hierna te noemen: "Opdrachtgever" waarop leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met leverancier, voor de uitvoering waarvan door leverancier derden dienen te worden betrokken.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze leverings- en uitvoeringsvoorwaarden.
2.5 Indien leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen.
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3.2 Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4: Contractsduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging.
4.1 De overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
4.2 Leverancier heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 Leverancier is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren.
4.4 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan leverancier een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
4.5 Indien leverancier bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is leverancier onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
- Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst;
- Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan leverancier toekomende bevoegdheid of een op leverancier rustende verplichting ingevolge de wet.

Artikel 5: Overmacht.
5.1 Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling in het verkeerd geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
5.2 Onder overmacht wordt in deze leverings- en uitvoeringsvoorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van leverancier en ziekte van leverancier wordt daaronder begrepen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat leverancier zijn verbintenis had moeten na komen.
5.3 Leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5.4 Indien leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6: Betaling en incassokosten.
6.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Leverancier is gerechtigd om periodiek te factureren.
6.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
6.3 Leverancier heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
6.4 Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Leverancier kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
6.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van leverancier op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6.7 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien leverancier echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud.
7.1 Alle door leverancier in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met leverancier gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
7.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
7.3 De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van leverancier veilig te stellen.
7.4 Indien derden beslag willen leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
7.5 De opdrachtgever verplicht zich onder de eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
7.6 Voor het geval leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan leverancier en door leverancier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van leverancier zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8: Garantie.
8.1 Leverancier garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering kunnen worden gesteld.
8.2 De onder 1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering; of de door de fabrikant (schriftelijk) genoemde garantie periode. Na verloop van termijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
8.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of na gebruik na onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van leverancier, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin in aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar leverancier geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid.
9.1 Indien leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
9.2 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat leverancier is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
9.3 Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan leverancier toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
9.4 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
9.5 De leverancier is tevens nimmer aansprakelijk voor de voor de opdrachtgever indirecte of directe schade, door opvolging c.q. uitvoering van adviezen van de leverancier.

Artikel 10: Risico-overgang.
10.1 Het risico van verlies, beschadiging gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van de opdrachtgever worden gebracht.

Artikel 11: Vrijwaring.
11.1 Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan leverancier toerekenbaar is.
11.2 Indien opdrachtgever informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen.
12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
12.2 Partijen zullen eerst beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.